Az EFOP-on belül az alábbi 3 konstrukcióban vezetünk projekteket:

EFOP-3.1.8; EFOP-3.1.10; EFOP-4.1.3

Jelenleg a köznevelési intézményrendszerben a nevelési-oktatási feladatellátás minőségének biztosítása Magyarország általános iskolai nevelést-oktatást nyújtó intézményhálózatának változatos struktúrájából fakadóan szakmailag indokolatlanul eltérő. Az iskolák különböző kapacitással, más-más infrastrukturális háttérrel, felszereltséggel és oktatási színvonalon biztosítják a feladatellátást. Az EFOP projektek fejlesztéseinek elsődleges célja, hogy az egész ország területén lehetőleg azonos tanulási környezetet, esélyegyenlőséget biztosítva, minőségi oktatásban, értékközvetítő, támogató nevelésben részesüljenek a tanulók. Mindhárom konstrukcióban a fejlesztéssel elérni kívánt eredmények hozzájárulnak „A végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni középtávú stratégia” című dokumentumban megfogalmazott célok teljesítéséhez valamint a Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia és a Köznevelés Fejlesztési Stratégia céljainak eléréséhez. Az első két konstrukció a 3-as prioritási tengely mentén valósul meg, melynek specifikus célja a korai iskolaelhagyás csökkentése, a hátrányos helyzetű tanulók végzettségi szintjének emelése, míg az utolsó a 4-es prioritási tengely mentén, melynek célja a köznevelési rendszer fejlesztésének infrastrukturális megalapozása a kevésbé fejlett régiókban az állami fenntartású középiskolákat és kollégiumokat illetően.

EFOP-3.1.8-17 – Együtt, testvérként – iskolaközi szemléletformáló programA konstrukció célja a korai iskolaelhagyók számának csökkentése és a végzettség nélküli iskolaelhagyás megelőzése, valamint a minőségi oktatáshoz való egyenlő hozzáférés előmozdítása, az iskolák közötti kapcsolatok fejlesztése.
A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a hátrányos helyzetű illetve roma gyermekek érvényesülésének növelését a köznevelési és felsőoktatási rendszerben, illetve a nem formális és informális tanulásban. A cél elérését a Kormány a köznevelési intézmények és fenntartóik együttműködésével valósítja meg.
A projektek specifikus célként fogalmazzák meg az iskolai lemorzsolódás csökkentését, valamint a roma és mélyszegénységben élő gyermekek közép- és felsőfokú oktatásba való eljutásának és bennmaradásának elősegítését.

EFOP-3.1.10-17 – Lépj egy fokkal feljebb! – Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatásaA konstrukció célja a középfokú végzettséget megszerző hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók számának és arányának növelése, továbbá a felsőoktatásba vezető út megerősítése.
A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki az oktatásba és a képzésbe, többek között a szakképzésbe történő beruházást a készségek fejlesztése és az egész életen át tartó tanulás érdekében. A cél elérését a Kormány a köznevelési intézmények támogatásával valósítja meg.
A projektek hozzájárulnak a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentéséhez, a hátrányos helyzetű tanulók végzettségi szintjének növeléséhez, a felsőfokú vagy annak megfelelő végzettséggel rendelkezők arányának növelése céljának eléréséhez.

EFOP-4.1.3-17 – Az állami fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztéseA konstrukció célja a köznevelési intézményrendszer infrastruktúrájának fejlesztése – kötelezően meghatározott helységek, pl.: könyvtár, tornaterem, tanulószoba, stb. helyiségek kialakítása, felújítása és korszerű nevelési-oktatási eszközök beszerzésének támogatása –, annak érdekében, hogy az egész ország területén lehetőleg azonos tanulási környezetet biztosítva, minőségi oktatásban, értékközvetítő, támogató nevelésben részesüljenek a tanulók.
A fejlesztés keretében végrehajtandó infrastruktúra fejlesztése fokozza az érintett intézmények eredményességét, az inkluzív oktatást (nyitottságra ösztönző nevelést) és emeli az általuk nyújtott szolgáltatások minőségének színvonalát. Minden infrastrukturális beruházás kapcsolódik a 3.1-es intézkedésben nevesített legalább egy beavatkozási területhez.